Gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowych i bezpieczeństwo publiczne

We wszystkich naszych zakładach na całym świecie obowiązują wytyczne co do ustanawiania, wdrażania i utrzymywania procedur identyfikacji sytuacji wyjątkowych i potencjalnych wypadków, a także sposobu reakcji w takich sytuacjach. Do przykładów należą plany reagowania na wypadek sytuacji wyjątkowych oraz plany zapobiegania wycieku ropy. O ile jest to możliwe, dokonujemy okresowych przeglądów i testów naszych procedur. Dodatkowo firma Quaker utrzymuje także telefoniczne linie awaryjne w celu reagowania na nagłe przypadki dotyczące transportu, środowiska i zdarzeń medycznych.

W ramach naszej certyfikacji Responsible Care 14001 w Ameryce Północnej, którą zamierzamy ukończyć w 2017 r., wzmacniamy nasze systemy w celu ochrony środowiska, oszczędności zasobów, a także udoskonalamy przepływ informacji, wytyczne i szkolenia na temat obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami w całym łańcuchu dostaw.