Oddziaływanie produktu na środowisko

Firma Quaker przestrzega wszystkich przepisów stanowych i lokalnych, a także krajów, w których prowadzi działalność. Wszelkimi kwestiami związanymi z przepisami prawa zarządzają nasze grupy ds. bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (Safety, Health and Environmental Group, SHE). Wszystkie nasze główne zakłady produkcyjne na całym świecie mają certyfikat ISO 14001, który jest zewnętrznym dowodem uznania wobec naszych starań na rzecz ograniczania szkodliwego wpływu na środowisko.

Byliśmy ściśle zaangażowani na wczesnych etapach opracowywania rozporządzenia REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia stosowania substancji chemicznych), czyli inicjatywy ustawodawczej Unii Europejskiej, której celem jest lepsza ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska. Naszą pracę prowadził i nadal prowadzi globalny specjalista ds. REACH, który dopilnowuje, aby firma Quaker pozostała dobrze poinformowana w zakresie implikacji tego rozporządzenia dla naszej firmy i naszych branż.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że niewielkie ilości naszych surowców są szkodliwe dla środowiska i ludzi. W 2014 r. rozpoczęliśmy konkretne pracy mające na celu zredukować stosowanie materiałów uznawanych za CMR (rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość) i szkodliwe dla środowiska wodnego. Każdy oddział firmy Quaker na całym świecie opracował plany ograniczenia lub wyeliminowana z czasem tych materiałów. Musimy znaleźć równowagę pomiędzy decyzjami o ograniczeniu stosowania tych substancji a działaniem produktu i kosztami w celu spełniania lub przewyższania oczekiwań klientów i utrzymania zrównoważonego rozwoju naszej firmy.

W ramach naszego programu certyfikacji Responsible Care 14001 w Ameryce Północnej, który według naszych oczekiwań zostanie ukończony w 2017 r., będziemy przestrzegali kodeksu bezpieczeństwa produktów Responsible Care (Responsible Care Product Safety Code). W kodeksie tym zawarto zestaw praktyk zarządzania bezpieczeństwem chemicznym produktów w ramach naszego całościowego systemu zarządzania HSSE (zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem).

W wielu lokalizacjach firmy Quaker na całym świecie stosuje się olej palmowy. W kwietniu 2015 r. zaczęliśmy wspierać zrównoważoną produkcję tego zasobu naturalnego dzięki solidnej propozycji zmiany biznesowej opracowanej przez jednego z naszych chemików w Europie. Nasze wsparcie polega między innymi na dołączaniu do RSPO (okrągłego stołu ds. zrównoważonej produkcji oleju palmowego, Roundtable on Sustainable Palm Oil), otrzymaniu certyfikatu RSPO dla naszego łańcucha dostaw w Holandii i zakupu certyfikatów żeby zrekompensować całość oleju palmowego zużywanego w zakładach będących w 100% własnością firmy Quaker.