Karty charakterystyki (SDS)

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) wymaga zastosowania 16-częściowej karty charakterystyki z konkretną
ich kolejnością.  Na części te składają się:

 • Identyfikacja
 • Identyfikacja zagrożenia
 • Skład/informacje o składnikach
 • Środki udzielania pierwszej pomocy
 • Środki ochrony przeciwpożarowej
 • Metody postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • Postępowanie z substancją i jej magazynowanie
 • Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
 • Właściwości fizyczne i chemiczne
 • Stabilność i reaktywność
 • Informacje toksykologiczne
 • Informacje ekologiczne
 • Postępowanie z odpadami
 • Informacje o transporcie
 • Informacje o przepisach prawnych
 • Inne informacje

 

Określono również elementy w obrębie każdej sekcji. Karta charakterystyki musi informować jej użytkownika o zagrożeniach stwarzanych przez substancję oraz zawierać informacje dotyczące bezpiecznego magazynowania substancji lub mieszaniny, postępowania z nią oraz jej usuwania.    Materiały powinny być przedstawione w spójny i wyczerpujący sposób, a jego odbiorcą powinien być pracownik w miejscu pracy.  Całość lub część SDS może być stosowana przez inne osoby, w tym pracodawców, personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, służby ratownicze, personel medyczny i jednostki państwowe.