REACH

Rozporządzenie w zakresie rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń stosowania substancji chemicznych (REACH)

Kontakt

Dział REACH
Quaker Chemical
reach@quakerchem.com

REACH (rozporządzenie (WE) Nr1907/2006) to nowa inicjatywa ustawodawcza Unii Europejskiej w zakresie zarządzania substancjami chemicznymi. Weszła w życie 1 czerwca 2007 r. i jako rozporządzenie zaczęła obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich Unii ze skutkiem natychmiastowym.

 

Unijna polityka dotycząca substancji chemicznych

W Unii Europejskiej (UE) produkcja chemiczna jest trzecią co do wielkości gałęzią przemysłu. Obejmuje ona 31 000 firm zatrudniających 1,9 mln osób.1 Substancje chemiczne są ważne dla unijnej gospodarki.

Stosowanie ich może stwarzać zagrożenia. Udokumentowane przypadki alergii, niektórych odmian nowotworów i chorób układu rozrodczego są coraz częstsze w Europie, a przyczyną tego prawdopodobnie są substancje chemiczne. Dodatkowo jak pokazują badania pewne gatunki zwierząt (żaby, ptaki, ryby) cierpią na bezpłodność i doświadczają zmiany płci na skutek oddziaływania pewnych substancji chemicznych na ich hormony.2

W 1981 r. na rynku Unii Europejskiej znajdowało się ponad 100 000 substancji chemicznych, z których 30 000 jest regularnie wytwarzanych, a problem polega na tym, że niewiele wiemy na ich temat. (Do maja 2015 r. do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach złożono raporty o rejestrację 8400 unikatowych substancji.)

W celu zmniejszenia ryzyka i ulepszenia przejrzystości Komisja Europejska opracowała system regulacji o nazwie REACH. Jego zadaniem jest lepsza ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności poprzez pielęgnowanie innowacji i zapewnianie wysokich standardów bezpieczeństwa dla substancji chemicznych.

 

Wymogi

Rozporządzenie REACH wymaga od firm brania odpowiedzialności za substancje chemiczne, które produkują w UE, wwożą do niej lub dostarczają w jej obrębie. Znaczna część odpowiedzialności przypada na pierwotnego unijnego producenta danej substancji chemicznej lub firmę z siedzibą na terenie Unii, która wwozi tę substancję do Unii, ale wszystkie organizacje, które mieszają substancje chemiczne z innymi produktami oraz ich użytkownicy również mają obowiązek przestrzegania rozporządzenia REACH. Muszą oni przedstawiać informacje na temat właściwości substancji chemicznych, ich zastosowań oraz bezpiecznego postępowania z nimi. Na rzecz poprawy branży zachęca się firmy do współpracy i wymiany informacji. Istotną częścią rozporządzenia REACH jest komunikacja między dostawcami i użytkownikami substancji chemicznych w łańcuchu dostaw.

 

Rejestracja wstępna — pierwszy etap REACH

Każdy producent i importer miał obowiązek wstępnej rejestracji wszystkich substancji chemicznych obecnie stosowanych w UE do 1 grudnia 2008 r. NIEDOPEŁNIENIE obowiązku REJESTRACJI WSTĘPNEJ oznacza, że taki producent i importer utracił prawo do wytwarzania takich substancji w Unii, wwożenia ich na jej teren lub dostarczania w jej obrębie. Jednak istnieje możliwość późnej rejestracji wstępnej substancji, które są wytwarzane i importowane, ale wyłącznie w przypadku ich małych ilości (<100 ton/rok).

 

Rejestracja — drugi etap REACH

Istnieje obowiązek rejestracji wszystkich substancji wytwarzanych w Unii Europejskiej lub wwożonych na jej teren, jeśli ich ilość przekracza jedną tonę na rok na producenta lub importera. Będzie się to wiązało z przedłożeniem w ECHA w Helsinkach dokumentacji z danymi. Taka dokumentacja musi zawierać dane na temat niebezpiecznych właściwości substancji, jej zastosowania i w większości przypadków oceny zagrożenia (raport bezpieczeństwa chemicznego) dla każdego różnego rodzaju zastosowania. Typ danych w takiej dokumentacji i data przedłożenia rejestracji będą zależały od zagrożeń związanych z daną substancją oraz ilościami wytwarzanymi lub wwożonymi przez każdą firmę.

Substancje, które należy zarejestrować w pierwszej fazie, to takie, które według prawa UE sklasyfikowano jako czynniki rakotwórcze, mutageny i substancje działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) 1. i 2. kategorii; które sklasyfikowano jako R50/53 (bardzo toksyczne dla organizmów żyjących w wodzie, mogące powodować długotrwałe negatywne skutki w środowisku wodnym) i wytwarzane lub importowane w ilościach >100 ton/rocznie; oraz substancje wytwarzane lub importowane w ilościach >1000 ton/rocznie na producenta. Substancje te należało zarejestrować do 1 grudnia 2010 r.

Substancje, które wymagają rejestracji w pierwszej fazie, to takie, które są wytwarzane lub importowane w ilościach >100 ton/rocznie — <1000 ton/rocznie na producenta. Te substancje zarejestrowano do 1 czerwca 2013 r.

Substancje, które wymagają rejestracji w trzeciej i ostatniej fazie, to takie, które są wytwarzane lub importowane w ilościach >1 tona/rocznie — <100 ton/rocznie na producenta. Te substancje należy zarejestrować do 1 czerwca 2018 r.

Firma Quaker złożyła w ECHA dokumenty w 2010 i w 2013, które zostały rozpatrzone pozytywnie, i złoży kolejne w nadchodzących latach.

 

Ocena — trzeci etap REACH

Ocena składa się z dwóch etapów:

  • ocena dokumentów: dokumenty rejestracyjne zostaną sprawdzone pod względem kompletności, po czym zostanie podjęta decyzja, czy są wymagane dalsze informacje niezbędne do ukończenia oceny ryzyka.
  • ocena substancji: szczegółowa ocena będzie dotyczyła niebezpiecznych właściwości substancji i sposobu jej zastosowania i zostanie przeprowadzona przez właściwe władze krajów członkowskich UE. Jeśli nie pojawią się żadne wątpliwości, dana substancja będzie mogła być nadal stosowana. Jeśli pojawią się wątpliwości, mogą być wymagane dodatkowe informacje lub zaproponowane zasady kontroli stosowania takiej substancji. Kolejność oceny tych substancji będzie uzależniona od poziomu zagrożenia, jakie stwarzają dla ludzi i środowiska. W chwili obecnej firma Quaker czeka na ocenę dokumentacji i substancji przez ECHA. Na żądanie ECHA firma Quaker ponownie złożyła niektóre dokumenty, a w innym przypadku prowadzi dyskusję z organizacją na temat tożsamości jednej z substancji.

powrótdogóry

 

Zezwolenia i ograniczenia

Będą stosowane w przypadku najbardziej niebezpiecznych substancji, takich jak CMR 1. i 2. kategorii identyfikowanych jako PBT lub vPvB i związki zaburzające działania dokrewne. Substancje te (znajdujące się na liście stworzonej przez organizację ECHA i oznaczone jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy) będą dopuszczone do użytku, jeśli Komisja Europejska udzieli na to konkretnego zezwolenia. Takie zezwolenie będzie ograniczone w czasie i udzielane w zależności od przypadku.

Jeśli wykaże się, że substancja jest niedopuszczalna ze względu na zdrowie ludzkie lub dobro środowiska, mogą zostać wprowadzone ograniczenie lub nawet zakaz jej stosowania. Obecne ograniczenia wynikające z obowiązującej dyrektywy w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania (76/769/EWG) i poprawki do niej zostaną zastąpione przez ograniczenia REACH z dniem 1 czerwca 2009 r. Wszystkie istniejące ograniczenia przeniesiono do rozporządzenia REACH.

 

Oddziaływanie

Producenci surowców mają obowiązek rejestracji, dlatego do głównych zadań firmy Quaker należy koordynacja działań z dostawcami odnośnie do materiałów, których ten obowiązek dotyczy. Inwestujemy znaczne środki w celu zapewnienia zgodności naszych surowców i asortymentów produktów z obowiązującymi przepisami. Firma Quaker może zmniejszyć liczbę dostawców lub znaleźć bezpieczniejsze opcje. Jeśli pewne substancje zostaną wycofane z użytku, będziemy musieli przygotować nowe formuły produktów.

Rozporządzenie REACH jest unijną inicjatywą prawną, ale inne kraje, takie jak Korea Południowa i Turcja są w trakcie uruchomiania przepisów, które są do niego podobne, co oznacza, że kwestią czasu jest dołączenie do tego innych krajów na całym świecie. Rozporządzenie REACH ma już wpływ na działalność firmy Quaker poza granicami Europy. Epmar, AC Products, Summit Lubricants oraz G.W. Smith and Sons, Inc., czyli nasze spółki zależne spoza kontynentu, eksportują produkty do Europy i z tego powodu mają obowiązek przestrzegania rozporządzenia REACH.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozporządzenie REACH UE do pewnego stopnia wpłynęło już i wpłynie na ceny w branży oraz oczekujemy, że koszty dostawców wywrą wpływ na koszty firmy Quaker. Jednak pełne implikacje staną się widoczne dopiero po wdrożeniu przepisów w 2018 r.

 

REACH

  Fakt 1:  Potrzebujemy substancji chemicznych i silnej branży
  Fakt 2:  Substancje chemiczne mogą stanowić zagrożenie, ale informacje na ten temat są niedokładne
  Fakt 3:  Rozporządzenie REACH zapewni ludziom i środowisku większy poziom ochrony.

 

 

Arkusz informacyjny dotyczący środowiska

Akronimy
ECHA: Europejska Agencja Chemikaliów (European Chemicals Agency)
REACH: Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie stosowania substancji chemicznych (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)
CMR: czynniki rakotwórcze, mutageny i substancje działające szkodliwie na rozrodczość (Carcinogens, Mutagens and Reprotoxins)
PBT: trwałe, zdolne do biokumulacji i toksyczne (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
vPvB: substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo wysoką zdolność do bioakumulacji (very Persistent and very Bioaccumulative)
SVHC: substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (Substance of Very High Concern)

1  „Fact and figures – The European chemical industry in a worldwide perspective” („Fakty i liczby: europejska branża chemiczna w perspektywie światowej”) styczeń 2005 r., Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (www.cefic.org/factsandfigures/).

2, 3 „Arkusz informacyjny dotyczący środowiska: REACH,” 2006, Komisja Europejska.

powrótdogóry