OSHA

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) —
działania OSHA dotyczące płynów do obróbki metali

Strona internetowa OSHA

marzec 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozew Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Motoryzacyjnego (UAW) i Związku Pracowników Przemysłu Stalowego (United Steelworkers of America, USWA) przeciwko amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) — petycja w sprawie opracowania przez OSHA normy dla płynów stosowanych w obróbce metali (listopad 2003 r.)

Decyzja — sąd odrzucił petycję związków zawodowych o rozpatrzenie wniosku. Analiza wydana przez sąd składa się z trzech części: 1) ustawy, które mają być poddane kontroli; 2) zapytanie, czy OSHA ma prawny obowiązek regulowania MWF; oraz 3) zapytanie, czy odmowa ze strony OSHA uregulowania MWF była arbitralna i samowolna. Ustawy poddane kontroli sądowej to ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy (Occupational Safety and Health Act) (zwłaszcza art. 655)(ustawa OSH) oraz ustawa o procedurach administracyjnych (Administrative Procedures Act, APA). Wszystkie strony sporu poinformowały sąd, że były to dwie odpowiednie ustawy. Sąd oddalił argument związków, że Agencja OSHA miała prawny obowiązek podjęcia działań w ciągu 60 dni od otrzymania rekomendacji od komitetu doradczego. Sąd stwierdził, że w ustawie OSH nie ma niczego, co wymagałoby od administratora OSHA przekazania komitetowi doradczemu wyłącznego prawa do podejmowania decyzji. Sąd zgodził się, że ustawa potwierdza wyłączne prawo administratora do podejmowania decyzji.

Sąd oświadczył, że „OSHA nigdy nie podjęła decyzji o regulowaniu MWF, ani nawet nie zainicjowała formalnie postępowania ustawodawczego w odniesieniu do publikacji proponowanego przepisu”. Z tego powodu zdaniem sądu Agencja OSHA nie była zobligowana prawnie do regulowania MWF.

Sąd zgodził się również z oceną OSHA, że ustawodawstwo w odniesieniu do MWF byłoby czasochłonne i trudne, ponieważ „istnieją najróżniejsze rodzaje, liczne kombinacje i wiele form MWF”. Ponadto sąd oświadczył, że „oddziaływanie jednego MWF na człowieka stanowi inne zagrożenie niż oddziaływanie innej substancji”. Sąd przyznał, iż mimo że jest przychylny tej grupie pracowników, sekretarz ma szeroki zakres swobody decyzji co do ustanawiania agendy regulacyjnej i że decyzja o przekierowaniu niewielkich zasobów OSHA i zajęciu się innymi sprawami nie była arbitralna i samowolna.

grudzień 2003 r.

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) zareagowała na petycję ze strony Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Motoryzacyjnego (UAW) i oświadczyła, że ostatnio ponownie zajęła się analizą dowodów dotyczących MWF. W wyniku tej analizy Agencja określiła, że na tę chwilę ustawodawstwo w tym zakresie nie jest wystarczające. Według Agencji powinny zostać podjęte inne działania, które w połączeniu z już dostępnymi wyczerpującymi wytycznymi będą stanowiły skuteczną i właściwą reakcję na zagrożenia, na które mogą być narażeni operatorzy maszyn i inni pracownicy mających kontakt z MWF. Zdaniem OSHA elastyczne podejście łączące w sobie wytyczne na temat najlepszych praktyk oraz starania pomocowe i edukacyjne jest najwłaściwszą odpowiedzią na te informacje i skutecznie przyczyni się do obniżenia poziomu zagrożeń, na jakie mogą napotkać pracownicy fizyczni.

Kolejny problem uwypuklony w petycji UAW zawierał się w pytaniu, czy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) w odniesieniu do MWF adekwatnie opisują zagrożenia wynikające ze stosowania tych substancji chemicznych i ich mieszanin. OSHA powiadomi swój personel w terenie o rodzaju informacji, które powinny pojawiać się w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych dla płynów stosowanych w obróbce metali w celu zapewnienia odpowiednich analiz.

OSHA oświadczyła, że jest także partnerem Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Środków Smarnych (którego aktywnym członkiem jest firma Quaker) i pomaga w dalszym identyfikowaniu zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, a także opracowywaniu dalszych materiałów edukacyjnych i pomocniczych. Zdaniem Agencji wszystkie te narzędzia umożliwią pracownikom fizycznym i pracodawcom skuteczne kontrolowanie wystawiania pracowników na zagrożenia wynikające ze stosowania MWF.

październik Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Motoryzacyjnego (UAW) i Związek Pracowników Przemysłu Stalowego (United Steelworkers of America, USWA) złożył dziś pozew przeciwko sekretarz pracy USA Elaine Chao, próbując zmusić OSHA do ustalenia norm czystego powietrza w amerykańskich fabrykach. W pozwie znajduje się prośba do sądu o nakazanie OSHA opublikowania norm obniżających dopuszczalne limity narażenia pracowników na działanie płynów stosowanych w obróbce metali w amerykańskich miejscach pracy.
grudzień 2001 r. W następstwie publikacji przewodnika dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników mających styczność z płynami stosowanymi w obróbce metali Agencja ogłosiła, że wycofuje swoje kontrowersyjne postępowanie dotyczące tych płynów. W programie regulacyjnym opublikowanym przez OSHA Agencja zaznaczyła, że publikacja podręcznika najlepszych praktyk (Best Practice Manual) spełnia założenia związane ze stanowieniem prawa. W następstwie tego programu wycofane jest dalsze działanie ustawodawcze. Program regulacyjny mówi, że „OSHA jest zdania, że dostępność tego obszernego i merytorycznego materiału pomocniczego w poważnym stopniu ograniczy zagrożenia dla zdrowia operatorów maszyn i innych pracowników wystawionych na działanie tych płynów. Zatem w świetle ograniczeń tego zasobu Agencja usuwa teraz ten punkt z programu”.
listopad Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) opublikowała 89-stronicowy przewodnik dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa pracowników mających styczność z płynami stosowanymi w obróbce metali (MWF). Publikacja „Płyny stosowane w obróbce metali: podręcznik najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników” W podręczniku znajdują się podstawowe informacje o płynach stosowanych w obróbce metali i zalecenia dotyczące podejścia do zarządzania systemami w celu kontrolowania narażenia i ograniczania kontaktu z płynem.
1999 r. Po prawie dwóch latach rozważań większość komitetu doradczego ds. standardów dla MWF (MWFSAC) oficjalnie zagłosowała za zaleceniem, żeby Agencja OSHA obwieściła normę dotyczącą zdrowia zgodnie z art. 6(b)(5) ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy (Occupational Safety and Health Act), która określiłaby dopuszczalny poziom narażenia na 0,5 mg/m³, ocenę narażenia, nadzór medyczny i szkolenie.
1997 r. Agencja OSHA zebrała się i zarejestrowała komitet doradczy ds. standardów dla MWF (MWFSAC), którego rola polegałaby na „formułowaniu zaleceń dla OSHA dotyczących norm, wytycznych i innych reakcji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w celu ograniczenia niekorzystnego oddziaływania” płynów stosowanych w obróbce metali w miejscu pracy.
1993 r. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Motoryzacyjnego, Lotniczego i Rolniczego (UAW) złożył petycję w OSHA, żeby podjęła w trybie nadzwyczajnym działania ustawodawcze, które chroniłyby pracowników fizycznych przed ryzykiem wystąpienia nowotworów i schorzeń układu oddechowego wskutek oddziaływania MWF w miejscu pracy.

powrótdogóry

 

Agencja wycofała proces decyzyjny dotyczący płynów do obróbki metali — grudzień 2001 r.

W następstwie publikacji przewodnika dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników mających styczność z płynami stosowanymi w obróbce metali Agencja ogłosiła, że wycofuje swoje kontrowersyjne postępowanie dotyczące tych płynów. Informacje te odnotowano w publikowanej co pół roku publikacji agendy regulacyjnej OSHA na początku grudnia 2001 r., która podsumowała status bieżących wtedy projektów ustawodawczych i podkreśliła priorytety na kolejnych 12 miesięcy.

W grudniu 1993 r. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Motoryzacyjnego, Lotniczego i Rolniczego (UAW) złożył petycję w OSHA, żeby podjęła w trybie nadzwyczajnym działania ustawodawcze, które chroniłyby pracowników fizycznych przed ryzykiem wystąpienia nowotworów i schorzeń układu oddechowego wskutek oddziaływania MWF w miejscu pracy. W programie regulacyjnym opublikowanym przez OSHA Agencja zaznaczyła, że publikacja podręcznika najlepszych praktyk (Best Practice Manual) spełnia założenia związane ze stanowieniem prawa. W następstwie tego programu wycofane jest dalsze działanie ustawodawcze. Program regulacyjny mówi, że „OSHA jest zdania, że dostępność tego obszernego i merytorycznego materiału pomocniczego w poważnym stopniu ograniczy zagrożenia dla zdrowia operatorów maszyn i innych pracowników wystawionych na działanie tych płynów. Zatem w świetle ograniczeń tego zasobu Agencja usuwa teraz ten punkt z programu”.

 

OSHA publikuje przewodnik MWF — listopad 2001 r.

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) opublikowała 89-stronicowy przewodnik dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa pracowników mających styczność z płynami stosowanymi w obróbce metali (MWF). Publikacja „Płyny stosowane w obróbce metali: podręcznik najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników” była opracowywana przez OSHA przez prawie cztery lata. Opiera się ona na rekomendacjach komitetu doradczego ds. norm dotyczących MWF (Standards Advisory Committee, SAC), dokumencie określającym kryteria narażenia pracowników na płyny stosowane w obróbce metali amerykańskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) oraz publikacji pt. „Zarządzanie środowiskiem płynów do usuwania metali: Podręcznik bezpiecznego i skutecznego stosowania płynów do usuwania metali” („Management of the Metal Removal Fluid Environment: A Guide to the Safe and Efficient Use of Metal Removal Fluids”) firmy Organization Resource Counselors (ORC).

W podręczniku znajdują się podstawowe informacje o płynach stosowanych w obróbce metali i zalecenia dotyczące podejścia do zarządzania systemami w celu kontrolowania narażenia i ograniczania kontaktu z płynem. Strategia ta wiąże się z kontrolowaniem praktyk dotyczących prac inżynieryjnych, takich jak zadbanie o obudowę maszyny, wentylację i stosowanie sprzętu ochrony osobistej. W podręczniku tym znajdują się zalecenia dotyczące wytycznych dla ochrony zdrowia w pracy w celu ograniczania niekorzystnego oddziaływania płynów stosowanych w obróbce metali na pracowników.

Podręcznik także zaleca pracodawcom ustanowienie programu zarządzania płynami, w którym przewidziano delegowanie odpowiedzialności za system co najmniej jednej osobie z wiedzą w zakresie działu chemii związanego z procesami obróbki metali. Taki program powinien przewidywać także standardowe procedury operacyjne dotyczące testowania płynów, system gromadzenia i śledzenia danych, uczestnictwo pracowników w ustanawianiu i obsłudze całościowego systemu oraz ciągły programu szkoleń.

Podręcznik zawiera również rekomendacje ustanowienia programu monitorowania poziomu narażenia (wykonywanie próbek powietrza), który byłby przeprowadzany co najmniej raz w roku. Podręcznik zaleca, żeby poziomy narażenia pracowników na działanie substancji niebezpiecznych zostały poddane ponownej ocenie, ilekroć zajdą znaczące zmiany w produkcji, sprzęcie lub procesach, mogące skutkować nowym lub dodatkowym narażeniem pracowników na szkodliwe działanie płynów stosowanych w obróbce metali. Wreszcie podręcznik zaleca ustanowienie proaktywnego programu nadzoru medycznego dla pracowników narażonych na szkodliwe działanie substancji niebezpiecznych, który pomoże we wczesnej identyfikacji chorób układu oddechowego lub skórnych. Taka wczesna identyfikacja objawów sprowokuje podjęcie działań naprawczych, pomagających w ograniczeniu częstotliwości występowania i dotkliwości chorób na skutek kontaktu z płynami do obróbki metali.

Podręcznik najlepszych praktyk w odniesieniu do płynów do obróbki metali nie jest nową normą czy regulacją i nie tworzy nowych zobowiązań prawnych. Ma charakter doradczy i informacyjny. Jest przeznaczony do stosowania przez pracodawców w zakresie zapewniania bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy dla pracowników mających kontakt z niebezpiecznymi płynami do obróbki metali. Pełną treść podręcznika można znaleźć tutaj.

powrótdogóry

 

Działania OSHA dotyczące możliwej normy dla płynów do obróbki metali

Komitet doradczy ds. standardów dla MWF (MWFSAC) ustanowiony w celu doradzania sekretarzowi pracy w sprawie odpowiednich działań chroniących pracowników przed zagrożeniami związanymi z kontaktem z płynami do obróbki metali w miejscu pracy, przedstawił swoje końcowe zalecenia w odniesieniu do działań OSHA w lipcu 1999 r. Mimo dużego sporu pomiędzy 15 członkami grupy większość z nich zagłosowała nad rekomendacją:

obwieszczenia przez OSHA obszernej normy 6(b) dla płynów do obróbki metali* przewidującej:

  • ustalenia dopuszczalnego poziomu narażenia na 0,5 mg/m3 (całkowita emisja cząstek)
  • zarządzanie systemami
  • aktywny nadzór medyczny
  • szkolenia i edukację

Komitet doradczy ds. norm zalecił także, żeby Agencja OSHA jak najprędzej obwieściła tę normę, ale uznał przy tym, że konieczny będzie okres przejściowy.

W sprawozdaniu mniejszościowym zarekomendowano podejście pozaregulacyjne, które wiązałoby się z opublikowaniem przez Agencję wytycznych dla zarządzania środowiskiem płynów do usuwania metali w powiązaniu z programem współpracy z branżą i pracownikami naukowymi w zakresie pomocy i edukacji.

Agencja OSHA może stosować całkowicie elastyczne podejście do raportu komitetu, co oznacza, że może przyjąć wszystkie jego zalecenia lub tylko ich część. Może zmienić, modyfikować lub odrzucić dowolną część raportu. Jednak na Agencję OSHA zostanie wywarty duży nacisk w sprawie obwieszczenia normy, a także przyjęcia najlepszych praktyk. Dodatkowo został już opublikowany dokument określający kryteria narażenia pracowników na płyny stosowane w obróbce metali amerykańskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi ustalenia poziomu narażenia na 0,5 mg/m3.

OSHA poprosiła także komitet o zarekomendowanie najlepszych praktyk identyfikacji, pomiaru i kontroli środowiska płynów do obróbki metali. Niezależnie od zarekomendowania przez komitet samej normy, takie najlepsze praktyki mogą mieć największy wpływ na środowisko płynów do obróbki metali.

*Mimo że stosowany jest termin „płyn do obróbki metali”, komitet uzgodnił, że rozważania i zalecenia dotyczą wyłącznie stosowanych płynów do usuwania metali (MRF).

Poniższy artykuł zawiera więcej dogłębnych informacji dotyczących działań komitetu doradczego ds. standardów dla MWF przy OSHA. Sierpień 1999 r., tom 49, nr 8

SAC MWF przy OSHA zaleca podjęcie działań legislacyjnych Po prawie dwóch latach rozważań większość komitetu doradczego ds. standardów dla MWF (MWFSAC) oficjalnie zagłosowała za zaleceniem, żeby Agencja OSHA obwieściła normę dotyczącą zdrowia zgodnie z art. 6(b)(5) ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy (Occupational Safety and Health Act), która określiłaby dopuszczalny poziom narażenia na 0,5 mg/m³, ocenę narażenia, nadzór medyczny i szkolenie.

Opracowano i przedstawiono zalecenie mniejszościowe opowiadające się za podejściem pozaregulacyjnym i proponujące opublikowanie przez Agencję wytycznych dla zarządzania środowiskiem płynów do usuwania metali w powiązaniu z programem współpracy z branżą i pracownikami naukowymi w zakresie pomocy i edukacji. Kliknij tutaj w celu wyświetlenia całego artykułu.

powrótdogóry